O PROJEKTU

Opšti cilj projekta “Transparentno do posla” je jačanje demokratskih vrednosti i vladavine prava kroz promociju veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja, čime se podržava borba protiv korupcije i proces evropskih integracija.

Projekat se realizuje na teritoriji 10 gradova (Beograd, Jagodina, Vranje, Zaječar, Niš, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Sombor, Novi Sad), a platforma Transparentno do posla dostupna je svim građanima Republike Srbije.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

1) podizanje efikasnosti organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji za pokretanje inicijativa usmerenih na borbu protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru i

2) osnaživanje građana za aktivno učešće u promociji veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja kroz informisanje i saradnju sa javnim institucijama i OCD.

Saznaj više...

Projektne publikacije

 • Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009 – 2014)

  Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014) izrađena je u okviru projekta “Transparentno do posla”. Analiza je nastala kao rezultat potrebe da se izvrši prepoznavanje osnovnih problema u ovom sistemu, da se formuliše set preporuka za njegovo unapređenje i da se pruži doprinos naporima državnih organa u sprovođenju uspešne reforme sistema. Cilj analize je pružanje doprinosa u razumevanju problema i kriznih tačaka u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru, odnosno ukazivanje na najvažnije nepravilnosti koje se u njima odvijaju. 

 • Desk analiza

  U okviru projekta Transparentno do posla, sprovedena je analiza zapošljavanja u javnom sektoru. Cilj analize  je  da  pruži  uvid  u  pravni  i  institucionalni  okvir  za  zapošljavanje  u  javnom  sektoru,  kao  i  da  predstavi  osnovne  karakteristike ovakvih sistema u nekoliko odabranih država Evropske unije. U tom smislu je i podeljena na dva osnovna dela – analizu domaćeg okvira i predstavljanje odabranih uporednopravnih rešenja. Zajedno sa rezultatima istraživanja prakse zapošljavanja u odabranim organizacijama javnog sektora trebalo bi da posluži kao osnov za formulisanje preporuka za unapređenje propisa i prakse zapošljavanja u javnom sektoru u Srbiji.

 • Ekonomski efekti kadrovske politike u javnom sektoru – racionalizacija i departizacija

  Ova studija je treća u nizu u okviru projekta Transparentno do posla (Towards Transparency in Staff Recruitment) koji uz podršku Evropske unije zajedno realizuju Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), PALGO centar i Balkanska istraživačka mreža (BIRN).
  Studija bi trebalo da da odgovor na pitanje koliko nas uočeni nedostaci koštaju, odnosno koje su i kolike, u slučajevima kada je to merljivo, direktne i indirektne finansijske posledice neekonomične, neefikasne i netransparentne prakse u procesu zapošljavanja u javnom sektoru. Javni sektor se kao i u prethodnim analizama, posmatra kao celina državnih organa i različitih organizacija čiji je osnivač država, (bez obzira na njihov organizacioni oblik) javne agencije, javna preduzeća i ustanove (koje se zajednički označavaju i terminom javne službe) i druge organizacije čiji je osnivač država (pre svega,privredna društva) kako bi se obuhvatile sve organizacije koje su odabrane za istraživanje u okviru ovog projekta.